Magazín.Personálka.cz  / Poradna  /

Rizikové profese: které to jsou a proč?

Zajímá vás, které profese nesou na svých bedrech větší riziko a proč tomu tak je? Tento článek vám přiblíží, jaká rizika hrozí v různých zaměstnáních a jak kategorizujeme zaměstnání podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Přečtěte si, jaké faktory ovlivňují rizikovost práce a která povolání patří do jednotlivých kategorií. Rizikové profese totiž nejsou jen o extrémních situacích – nacházíme v nich i povolání každodenního života.

Které profese patří mezi rizikové a proč tomu tak je?

Za rizikové profese jsou pokládána všechna povolání, která mohou potenciálně vést k ohrožení zdraví zaměstnanců. Kromě poměrně typických rizikových povolání, jako jsou například práce v laboratoři nebo v těžkém průmyslu, patří mezi riziková povolání například i práce pekaře či nočního strážníka. Rizikovost povolání totiž záleží na třinácti posuzovaných faktorech. Riziková povolání tedy zařazujeme do 4 skupin podle toho, do jaké míry a jak moc je zaměstnanec během práce vystaven posuzovaným faktorům. Danými faktory jsou:

 1. hluk
 2. prach
 3. zátěž chladem
 4. chemické látky
 5. neionizující záření a elektromagnetické pole
 6. fyzická zátěž
 7. vibrace
 8. pracovní poloha
 9. zátěž teplem
 10. psychická zátěž
 11. zraková zátěž
 12. práce s biologickými činiteli
 13. práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Podle jakého zákona se určují rizikové profese?

Kategorizace práce do čtyř pracovních skupin podle rizikovosti je dána podmínkami stanovenými zákonem o ochraně veřejného zdraví, přičemž jsou uvedeny v § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví č.j. 258/2000 Sb. Rizikové faktory, na jejichž základě jsou práce do jednotlivých skupin kategorizovány, jsou následně uvedeny ve vyhlášce 432/2003 Sb.

Seznam pracovních kategorií:

 • Kategorie 1 – práce bez rizika

Do této kategorie spadají všechny práce, při jejichž výkonu nejste vystavováni ani jednomu z výše zmíněných rizikových faktorů, případně jste jim vystavováni jen v minimálním množství. To ovšem neznamená, že se vám v povolání bez rizika nemůže nic stát. Ze zákona však není potřeba tyto povolání nikde hlásit. Do kategorie povolání bez rizik spadají převážně administrativní pozice, mnohé pozice z odvětví služeb, ale například i povolání obchodního zástupce či řidiče.

 • Kategorie 2 – práce s potenciálním rizikem

Do této kategorie zařazujeme práce, při kterých je ve výjimečných situacích možné zdravotní riziko. Jedná se však o ojedinělé případy náchylnějších zaměstnanců. Podmínkou druhé pracovní kategorie však zůstává, že musí být dodrženy všechny hygienické limity. Povolání patřící do této kategorie je zároveň nutné do třiceti dnů ode dne zahájení výkonu práce nahlásit na krajské hygienické stanici. Do této pracovní kategorie spadají například povolání jako uklízečka, barman, skladník, kuchař či kadeřník.

 • Kategorie 3 – práce s riziky

Práce z této kategorie se vyznačují tím, že překračují hygienické limity, a proto je při jejich výkonu nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky. Povolání spadající do této kategorie je zároveň nutné neprodleně nahlásit na krajské hygienické stanici, přičemž je při jejich výkonu nezbytné zavést příslušná opatření BOZP. Do této kategorie spadají práce jako svářeč, lesník či lakýrník, ale i povolání, jež jsou vykonávána výhradně v noci - například noční recepční.

 • Kategorie 4 – vysoce rizikové práce

Do čtvrté kategorie zařazujeme ta nejrizikovější povolání charakteristická tím, že u nich hrozí vážné riziko ohrožení zdraví i v případě používání osobních ochranných pracovních prostředků a dodržování všech pravidel BOZP. Jelikož je riziko ohrožení zdraví u povolání této kategorie vysoké, neobejdou se bez pravidelných a přísných kontrol dodržování všech bezpečnostních pravidel. Mezi povolání čtvrté kategorie patří například laborant v biologické laboratoři, horník nebo svářeč v těžkém průmyslu.